| HOME | JAPANESE |

Officers and comittee members

Board Members 2014-2016

Executive Board Members

Shigeru Saito (President)

Yutaka Imai (Chairperson, Scientific Committee)
Tadashi Kimura (Secretary General)
Hiromichi Suzuki (Chairperson, Scientific Committee)
Hiroyuki Seki (Chairperson, Scientific Committee)
Kenjiro Takagi (Definitions of Terms)
Satoru Takeda (Editor-in-Chief)
Hisanori Minakami (Treasurer)
Mineo Yamasaki (Publicity)

Board Members

Hirofumi Asakura,Tomoko Adachi, Tsuyomu Ikenoue, Tomoaki Ikeda, Keiichi Isaka, Bunpei Ishizuka, Atsuo Itakura, Kazuhiko Inou, Nobuya Unno, Yasumasa Ohno, Takashi Okai, Kunihiro Okamura, Hidetaka Katabuchi, Kiyoko Katoh, Keizo Kanasaki, Naohiro Kanayama, Hideharu Kanzaki, Yoshiki Kudo, Yasuki Kusanagi, Ikuo Konishi, Takao Kobayashi, Masayasu Koyama, Hiroshi Samejima, Koichiro Shimoya, Mayumi Sugiura,Yoshikatsu Suzuki, Kazuo Sengoku, Koichiro Takagi, Toshiyuki Takeshita, Yuji Taketani, Toshinobu Tanaka, Mamoru Tanaka, Kiyomi Tsukimori, Katsuo Terui, Yukihiro Terada, Akihito Nakai, Osamu Nakamoto, Hisashi Narahara, Akihiro Nawa, Yoichi Noda, Toshiyuki Hata, Masatoshi Hayashi, Yuji Hiramatsu, Akiyoshi Fukamizu, Tomoyuki Fujii, Keiya Fujimori, Kenichi Furuya, Satoru Makinoda, Hideaki Masuzaki, Yoshio Matsuda, Shigeki Matsubara, Atsuko Murashima, Yuji Murata, Hideto Yamada, Tatsuo Yamamoto, Jun Yoshimatsu, Akihiko Wakatsuki

Auditors

Masaharu Itou
Norimasa Sagawa

Supervisors, Emeritus

Kazuo Satoh (The Honorary Director)
Yusuke Sagara
Tadashi Sugawa
Masato Mochizuki

Supervisors

Akira Amemia, Tsutomu Araki, Mutsuo Ishikawa, Hitoshi Okamura, Toshiharu Jimbo, Masakuni Suzuki, Kaoru Suzumori, Kazuo Maeda, Hajime Morikawa

Officers

Kazushi Watanabe (Chief), Katsuhiko Naruse (Vice-chief), Ikuno Kawabata, Kanji Tanaka, Tomoyoshi Nohira, Shintaro Makino, Keiichi Matsubara, Kazuya Mimura, Yoshihiko Murayama, Hirohito Metoki, Mamoru Morikawa

Congress President

Satoru Takeda
The 35th Annual Meeting of JSSHP
to be held in Tokyo, 2014

Hisanori Minakami
The 36th Annual Meeting of JSSHP
to be held in Sapporo, 2015

Hiroyuki Seki
The 37th Annual Meeting of JSSHP
2016

Hidetaka Katabuchi
The 38th Annual Meeting of JSSHP
2017

Copyright(C) The Japan Society for the Study of Hypertension in Pregnancy All rights reserved.